Miracle Mandarin: Papi 酱

05/16/2016 Tā shì 2016 nián dì yī wǎnghóng, shì yí ge jí měimào yǔ cáihuá yú yì shēn de nǚzǐ. 她是2016年第一网红,是一个集美貌与才华于一身的女子。 She is the TOP one of instant online celebrities. She is a girl who sets good looking…